نام :

نام خانوادگی :

بسمه تعالی

نمونه سوالات درس ریاضی

پایه ی سوم

1

در جاهای خالی کلمه و یا عدد مناسب بنویسید

- بهترین وسیله برای کشیدن دایره ...........................................................است .

- مثلثی که دو ضلع هم اندازه داشته باشد مثلث .............................نام دارد .

- حاصل ضرب .............................در.....................برابر است با صفر

- 4123 گرم برابر است با .........................کیلوگرم و........................گرم .

-2509 میلی متر برابر است با .......................متر و .....................سانتی متر و................میلی متر 

2

عدد 1023 را با حروف بنویسید

 

3

عدد پنجاه و پنج هزار و یک را با رقم بنویسید .

 

4

در جای خالی عت <=>   بگذارید             101+823          1 30-890

 13+12        1 700-725                                                              58+3011       180-621

5

با رقم های 2، 5،0 و4 بزرگترین و کوچک ترین اعداد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف آنها را به دست آورید .

 

6

برای شکل مقابل یک ضرب و دو تقسیم بنویسید .

 


7

ضرب های مقابل را انجام دهید .

                                                                                      14=....................×7

                                                                                        .....................=8×4

                                                                                        72 =9×.................

+ نوشته شده توسط ایران بازگیر در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 10:43 |