نام آموزگار:اسدی

نام درس:هدیه های آسمانی

بخش...........

موضوع درس:مدرسه ده آفتاب

کلاس: سوم

تاریخ:..../....../13

مراحل تدریس:

1- مرحله آموزش(حضور و غیاب –ایجاد انگیزه)                      5 دقیقه

2-مطرح کردن موضوعدرس جدید و اهداف آن                        5دقیقه

3-ارائه درس جدید                                                                 20دقیقه

4-جمع بندی ونتیجه گیری لازم                                                                            5 دقیقه

5-ارزشیابی از درس (سوالات پایانی)                                                                     5 دقیقه

6- تعیین تکالیف                                                                                                   5 دقیقه

هدفهای کلی:با کمک به همنوعان  و انسان ها درمانده آشنا می شوند.

هدفهای جزئی

مراحل  و روشهای تدریس

وسایل  کمک آموزشی

ارزشیابی پایانی(رفتاری)

- خوشحال کردن دیگران را یاد بگیرید

- کمک به همنوع و درماندگان را یاد می گیرند.

مجسم  نیمه مجسم 

آزمایشگاه  بحث گروهی T

مجردنبمه مجرد

سخرانی  ایفای نقشT

گردش علمی نمایش فیلم

پرسش و پاسخT

گچ – تابلو و کتاب درسی

دانش آموزان با مفهوم کمک به همنوعان خود آشنا شده و لذت کمک به دیگران را حس می کند.

تعیین تکلیف: پرسش و پاسخ از درس و تحقیق در مورد خانواده  

+ نوشته شده توسط ایران بازگیر در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 10:33 |