نمونه سوالات امتحاني  رياضي پايه پنجم      (ناحیه دو آموزش و   پرورش دبستان استقلال 2)           معلم طراح : خانم فاطمه جباري   

  

1- عدد مقابل را بخوانيد و به سوالات زير پاسخ دهيد.                                                               7012500439

الف) كمترين ارزش مكاني را رقم .......... دارد.

ب)  عدد را به حروف بنويسيد.................................................................

ج) رقم 5 در مرتبه ي .................. قرار دارد.

 


2- كسر مربوط به قسمت هاي رنگي هر شكل را بنويسيد.

 


     3- يك سوم دوازده تا برابر است با ............ تا. ( با رسم شكل)

 

4- در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد .

   5     يعني .............. تا      1                                         ......... تا    1   مي شود      3    1

   8                               8                                                      4                   4

 


5- با توجه به واحد سمت چپ براي شكل زير ،كسر بزرگتر از واحد و عدد مخلوط بنويسيد.

 كسر ..............               عدد  مخلوط ..............

 


                                                                                                                                                

 

 


6- محيط مثلثي يك متر است .اگر اندازه ي دو ضلع آن     3   و    6   متر باشد ،اندازه ي ضلع سوم را حساب كنيد.

                                                                       13      13           

7- باقيمانده تقسيم 564 بر 3 مثل باقيمانده تقسيم ..................... است بر 3 ، يعني .........  . پس عدد 564 بر 3 بخش پذير است.

8- يكان اعدادي كه هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذيرند،چيست ؟

9- با توجه به واحد سمت چپ، براي شكل زير يك تفريق كسري بنويسيد.

 


10- كدام عدد مقابل هم بر 5 و هم بر 9 بخش پذير است .

                                            4230 -  3245 – 7120-  6015

11- مقايسه كنيد و علامت مناسب ((  > = < ))  بگذاريد .

                  2     4   1    6    ،      2    3                                  059/7        ،     7    3    6/7  

                                        3                         3                       3                         7

12- حاصل جمع و تفريق هاي زير را به دست آورده و در صورت امكان ساده و به عدد مخلوط تبديل كنيد.

                                                                                            =         1    2         +        3   4

       5          2                                                                                              

 

  =         1     3           -        10            

                                            6

 

  3    5   -    7    2    =

               4                       20  

13-  حاصل ضرب تقريبي ضرب مقابل را بنويسيد.

 

            32           =   67

 


14- باغي است به شكل مستطيل به طول 400 متر و عرض  300متر

الف) مساحت اين باغ چقدر است ؟

ب ) مساحت اين باغ چند هكتار است ؟

 


15-مسافت هاي طولاني را با واحدي به نام ......................... و با وسيله اي به نام كيلومتر شمار اندازه گيري مي كنند. واحد اندازه گيري مساحت كشور ها و قاره ها .......................... است.

 

 

16- مساحت قسمت هاشور خورده شكل مقابل را حساب كنيد .

 

                                    10

                                    

                              

 

             5  

 

 

17- تساوي ها را كامل كنيد .

 

                                       15       =        3 

                           8

 


                               =      6                    

                               9         15

 

 


                         =              =        24   

                             6       2

                                                                                                                                                18- قطر بزرگ يك لوزي 12 متر و قطر كوچك آن 10 متر است .مساحت اين لوزي چند متر مربع است ؟

 


19- نسبت سن احمد به پدرش 2 به 7 است . اگر سن احمد 16 سال باشد ، سن پدرش چند سال است ؟

 


20- مجيد 500 تومان داشت . او      3     پولش را خرج كرد .

                                                                                                     10         

الف ) چند تومان خرج كرد ؟

ب ) چند تومان برايش باقيمانده است ؟

 


21- هواپيمايي 240 مسافر دارد كه نسبت مسافران زن به مرد 3 به 5 است .

الف ) تعداد زنان چند نفر است ؟

ب ) تعداد مردان چند نفر است ؟

 


22- امتحان رياضي    ُُ ُ 45   ُ20  8 شروع شد و ساعت   ُ ُ 50   ُ5   10 پايان يافت . مدت امتحان رياضي را حساب كنيد.

 


23- چند در صد از شكل مقابل ستاره دار است ؟

 

24- يك پارچه فروش 27 متر پارچه داشت . او يكبار    1   5 و  بار ديگر      3   3 متر از پارچه را فروخته است .چند متر از پارچه باقي مانده است؟                                        2                         5

 

 


25- مريم    9   4 ساعت و نادر 3 ساعت و افسانه    1    4 ساعت كار كرده اند. آنها روي هم چند ساعت كار كرده اند؟

                                                                                   4                     12

 


26- زميني به شكل مستطيل به طول 600 متر و عرض 400 متر، مساحت آن چند هكتار است ؟

 

 

 

              

 

 

              

27- مساحت مثلث روبرو را حساب كنيد.

      5

 

                       4                                                 

 

28- مساحت مثلثي 9 سانتي متر است ،اگر ارتفاع آن 3 سانتي متر باشد ، قاعده ي آن چند سانتي متر است؟

 


29- مساحت شكل زير را حساب كنيد .

                                                              

                            3

                                                                

                                        2

 

                                                               5

 


30- زميني است به شكل ذوزنقه كه قاعده ي كوچك و بزرگ و ارتفاع آن به ترتيب 100،500،300 متر مي باشد،مساحت اين زمين چند هكتار است ؟

 

31- نسبت وزن دو ظرف 5 به 3 است. ظرف سنگين تر 45 كيلوگرم است.وزن ظرف سبكتر چند كيلوگرم است ؟

 


32- مجموع سن پدر و پسري 75 سال است . اگر نسبت سن پدر به پسر مثل 4 به 1 باشد. سن هر كدام چقدر است ؟

 


33- قيمت 5 جلد دفترچه 240 تومان است،قيمت 15 جلد دفترچه چقدر است ؟

 


34- اتومبيلي ساعت  ُ50   10 از  خرم آباد به سمت تهران حركت كرد. و در ساعت  ُ35  6 بعد ازظهر همان روز به تهران رسيد

 اين اتومبيل چه مدت در راه بوده است ؟

 


35- جمع و تفريق  اعداد زير  را بنويسيد.

                                                                                                  016/2   و   75 / 3            

 


36- كتابي داراي  260 صفحه است .    4    از آن را مطالعه كرده ايم . چند صفحه از آن مطالعه  نشده  است ؟

                                                                                                  5 

 


37- در امتحانات آخر سال كلاس پنجم از يك كلاس 40 نفري 8 نفر واز يك كلاس 25 نفري 4 نفر مردود شده اند .

الف ) چند نفر از دانش آموزان هر كلاس مردود شده اند؟

ب ) چند نفر از دانش آموزان هر كلاس قبول شده اند؟

 

 

 


38- براي شكل زير يك كسر بزرگتر از واحد و يك عدد مخلوط بنويسيد.

 

 


                                       39- در داخل مربع خالي عدد مناسب قرار دهيد .

 


                               =             7  =            

                               1         3 

 

 


                               =      4                    

                               5         45

40- براي رنگ كردن هر 15 متر مربع ديوار 5 ليتر رنگ لازم است، براي رنگ كردن 75 متر مربع از سطح ديوار چند ليتر رنگ لازم است ؟

 


41- حاصل تفريق دو عدد  ُُ ُ47    ُ25    6 و  ُ ُ 35    ُ39    2  را بنويسيد.

 


42- لباس فروشي لباس هاي  خود را با 25%  تخفيف مي فروشد. اگر  لباسي 900 تومان  بفروشد ، قيمت  اوليه لباس چفدر بوده است ( بدون تخفيف )

 

 

 

 


43-  خط تقارن اشكال زير را رسم كنيد .

 

 


44-  عدد هاي زير را بخوانيد .

=  84/0        

=  275/4

45- اگر 435 عدد گردو را بين 48 نفر تقسيم كنيم به هر نفر چند عدد گردو مي رسد و چند عدد باقي مي ماند؟

 


46- در جاي خالي علامت  مناسب ((  > = < ))   قرار دهيد.

 

 

                                                        

                                   3     6   33      ،          7               0  

                 4                         5                     5                                                    4

47-  با ارقام 2 و 5 و 8 و 4 عدد سه رقمي بخش پذير بر 3 بنويسيد.

 


48- جدول تناسب زير را كامل كنيد.

 

     8

 

9

72

 

8

40

3

 

                         

 

5

7

15

 


49- با قيمانده تقسيم عدد 85 بر 9 مثل باقيمانده تقسيم ................ بر 9 يعني عدد ................ است. پس عدد 85 بر عدد 9  بخش پذير ...................   .

 


50- مساحت قسمت  ستاره دار را بدست آوريد.

 

 


4

 

 


                                6

 

 

 

                                                                                         من ا… توفيق         

                                                                                        خانم جباري

 

 

 

 

 

                                          

+ نوشته شده توسط ایران بازگیر در سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:1 |